Videos

เปิดภาพจำลอง ‘สนามบินนครปฐม’

ภาพจำลองการออกแบบสนามบินแห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐม ขนาด 3,500 ไร่ มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท จากกรมท่าอากาศยาน  โดย “โครงการสนามบินนครปฐม” กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม เนื่องจากเป็นการศึกษาโครงการก่อสร้างสนามบินรอบกรุงเทพฯ แห่งที่ 3 และเป็นการเปิดน่านฟ้าใหม่ฝั่งตะวันตก จากปัจจุบันที่กรุงเทพฯ มีสนามบินดอนเมืองอยู่ทางทิศเหนือ และสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ทางทิศตะวันออก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team