Business

โพลชี้ คนหนุนสร้าง ‘สนามบินนครปฐม’ มอง ‘นายทุน-ธุรกิจการบิน’ ได้ประโยชน์มากสุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามบินนครปฐม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ

การเดินทางด้วยเครื่องบินของประชาชน

 • ร้อยละ 62.53 ระบุว่า ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน
 • ร้อยละ 37.47 ระบุว่า เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน

การใช้สนามบินในการเดินทางของผู้ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน

 • ร้อยละ 87.84 ระบุว่า เคยใช้สนามบินดอนเมือง
 • ร้อยละ 59.75 ระบุว่า เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ร้อยละ 3.56 ระบุว่า เคยใช้สนามบินอื่นๆ

การสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ

 • ร้อยละ 65.28 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะทำให้คนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไปใช้บริการสนามบินได้สะดวกขึ้น ขณะที่บางส่วน ระบุว่า เป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น
 • ร้อยละ 18.54 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่จำเป็น สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ดีอยู่ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรที่จะปรับปรุงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่า
 • ร้อยละ 14.45 ระบุว่า เฉยๆ ยังไงก็ได้
 • ร้อยละ 1.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม

 • ร้อยละ 37.86 ระบุว่า นายทุน นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
 • ร้อยละ 37.00 ระบุว่า ชาวจังหวัดนครปฐม
 • ร้อยละ 36.61 ระบุว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก
 • ร้อยละ 30.71 ระบุว่า ประเทศไทย
 • ร้อยละ 29.69 ระบุว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก
 • ร้อยละ 2.12 ระบุว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์
 • ร้อยละ 1.49 ระบุว่า อื่นๆ ผู้ที่ใช้บริการสนามบิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ร้อยละ 6.05 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team