Politics

‘นฤมล’ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ‘รมช.’ แรงงานด้วยความสุจริต ยึดแนวทางพระราชดำริ

“นฤมล” เผยพร้อมปฏิบัติหน้าที่ “รมช.แรงงาน” ด้วยความสุจริต น้อมนำแนวทางพระราชดำริ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 ส.ค. 63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนี้

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน

“ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป”

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน

พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง 7 รัฐมนตรีใหม่

ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้ง รัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ครม. รัฐมนตรีใหม่ ประยุทธ์ 2/2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  • นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
  • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ปรับ ครม. แต่งตั้ง รัฐมนตรี ใหม่

ปรับ ครม. แต่งตั้ง รัฐมนตรี ใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม