ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิดประวัติ ‘สุพัฒนพงษ์’ รองนายกฯ-รมว.พลังงาน คนใหม่!

เปิดประวัติ “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่  ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้ว ยังเป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ “นายกรัฐมนตรี” ด้วย

วันนี้ (6 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งมีชื่อของ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ปรากฎอยู่ด้วย ตามความคาดหมาย  โดยนั่งควบทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สุพัฒนพงษ์

สุพัฒนพงษ์ เป็นใครมาจากไหน 

ก่อนที่จะเข้ามาเป็น 1 ในคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานี้  สุพัฒนพงษ์  วัย 60 ปี เคยนั่งตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ใน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  โดยเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระที่ 1), 5 เมษายน 2562 (ต่อวาระที่ 2)

ปัจจุบันได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ประวัติด้านการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป. 3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advance Management Program, INSEAD University, France

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ลาออกแล้ว มีผล 23 ก.ค. 63)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุพัฒนพงษ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • กุมภาพันธ์ 2559 – มิถุนายน 2563 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กันยายน 2557 – มิถุนายน 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2557 – กันยายน 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2557 – กันยายน 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน 2560 – กันยายน 2562 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • กุมภาพันธ์ 2558 – กันยายน 2562 กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2562 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • ธันวาคม 2557 – กันยายน 2562 อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 รองประธานมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2561 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2558 – 2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team