ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็ค ‘ประกันรายได้ ประกันราคามันสำปะหลัง’ งวด 4 รอบนี้ส่วนต่างลดลง


เช็ค “ประกันรายได้ ประกันราคามันสำปะหลัง” ปี 2563/64 งวด 4 รอบนี้ส่วนต่างลดลง จ่ายชดเชยสูงสุด 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

วานนี้ (23 ก.พ.) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 4 มีเนื้อหาดังนี้

เช็ค ประกันรายได้ ประกันราคามันสำปะหลัง งวด 4

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 (งวดที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศ ดังนี้


เช็ค “ประกันรายได้ ประกันราคามันสำปะหลัง” งวด 4

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 4) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมเกษตรกรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.30 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายงวดที่ 4 คือ กิโลกรัมละ 0.20 บาท

shutterstock 1282392631 e1614157458269

จ่ายชดเชยสูงสุด 2 หมื่นบาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เปิดเผยว่า เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ จะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

งวดแรกได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ในอัตรากิโลกรัมละ 0.26 บาท, งวดที่ 2 กิโลกรัมละ 0.20 บาท และงวดที่ 3 กิโลกรัมละ 00.28 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง และเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง

สำหรับการคำนวณผลผลิตที่ได้รับการชดเชย จะใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เท่ากับ 3,419 กิโลกรัมต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน และในงวดที่ 4 นี้ เกษตรกรจะได้รับชดเชยสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม