ดูหนังออนไลน์
Business

ประกาศส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว’ 2563/64 งวด 16 มีทั้งเพิ่มและลด

ประกาศแล้ว! “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” 2563/64 รอบที่ 1 งวด 16 ชดเชยส่วนต่างของ “ข้าวเปลือกเจ้า – ข้าวเปลือกเหนียว” เพิ่มขึ้น สวนทาง “ข้าวหอมปทุมฯ” ลดลง

วันนี้ (22 ก.พ. 64) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 16)

ส่วนต่าง ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว 2563/64 รอบที่ 1 งวด 16

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 16)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” 2563/64 รอบที่ 1 งวด 16

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 16) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้อความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,046.46 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,867.35 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,900.59 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,262.85 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 16 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,953.54 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 132.65 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 99.41 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 737.12 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ส่วนต่าง ประกันราคาข้าว 2563/64 งวด 16

ในการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 16 พบว่า การชดเชยส่วนต่างราคาข้าวแต่ละชนิดมีความแตกต่าง โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่อยู่ในระดับเดิม แต่ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวมีส่วนต่างเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีมีส่วนต่างราคาลดลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team