Avatar photo

ชุติมันต์ ไชยสังข์

ศิราณีตัวแม่ ผู้หลงไหลในการแก้ปัญหาให้ผู้คน และบอกเส้นทางที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิม