CEO INSIGHT

GC เปิดตัว ‘CEO-President’ ใหม่ เดินหน้าสร้างองค์กรเติบโตยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตำแหน่งผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นทางการ ให้แก่ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และนายปฏิภาณ สุคนธมาน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยรับมอบงานจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ครบเกษียณอายุการทำงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ (President) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะเข้ามาขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของบริษัท ที่วางเป้าหมายจะขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าในระดับสากล

คงกระพัน อินทรแจ้ง

สำหรับนายคงกระพันนั้น จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่งซีอีโอของ GC นั้น เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ปฏิภาณ สุคนธมาน

ขณะที่นายปฏิภาณ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์การบริหารการคลัง ต่อด้วยปริญญาโทบริหารธุรกิจงานการเงิน ตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะมาเป็น President ของ GC  เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และบัญชี บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และบัญชี บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการสายอาวุโสด้านการเงิน บริษัทบ้านปู พาวเวอร์ จำกัด

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team