World News

ลาว นำ 2 ชาติ ‘บังกลาเทศ-เนปาล’ พ้นสถานะ ‘ประเทศพัฒนาน้อยสุด’


สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองให้บังกลาเทศ ลาว และเนปาล หลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC)

สมัชชาใหญ่ฯ มีมติมอบระยะเวลาเตรียมการ 5 ปี สำหรับการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าวให้ทั้ง 3 ประเทศข้างต้น ซึ่งมากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ 3 ปี เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศจะต้องเตรียมการ ควบคู่กับการวางแผนฟื้นตัว หลังยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถึงดำเนินนโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากโรคระบาด

get 6 4

มติข้างต้นไม่ได้ตีตกการขยายระยะเวลาเตรียมการ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาผลการตัดสินในการทบทวนทุก 3 ปี โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผู้มีหน้าที่ทบทวนรายชื่อกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทุกสามปี

บังกลาเทศ ลาว และเนปาล ถูกเชิญให้เตรียมยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นระหว่างระยะเวลา 5 ปี โดยมีการสนับสนุนจากระบบของสหประชาชาติ และความร่วมมือกับหุ้นส่วนด้านการพัฒนาและการค้าระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

ขณะเดียวกันการหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะต้องไม่ทำให้แผนการ และโครงการด้านการพัฒนาของทั้ง 3 ประเทศ หยุดชะงักหรือถอยหลัง

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ เพื่อกำหนดสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อหัว ทรัพยากรมนุษย์ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจ

การเคลื่อนไหวข้างต้น ยังเกิดขึ้นหลังก่อนหน้านี้ รัฐบาลลาวเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น ในแผนการปลดเปลื้องลาว จากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ในปี 2569

ขณะที่ นางซารา เซคเกนส์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศลาว เน้นย้ำถึงความสำคัญ ของการหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และว่า การก้าวสู่สถานะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ค่อนไปทางสูง (upper middle-income) ที่ความเปราะบางทางเศรษฐกิจลดน้อยลง ทรัพยากรมนุษย์แข็งแกร่งขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนลาวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม