Politics

รีบเลย!! กทม. เปิดสอบแข่งขัน เป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ หลายตำแหน่ง เช็คที่นี่

กทม. เปิดสอบแข่งขัน เป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ รวม 67 ตำแหน่งว่าง 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 รวม 67 ตำแหน่งว่าง ดังนี้

กทม. เปิดสอบแข่งขัน

กทม. เปิดสอบแข่งขัน ตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 20 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 15 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง
  2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 47 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง นักนันทนาการปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง และบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง

กทม. เปิดสอบแข่งขัน

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือนดังนี้

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  • 1.1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  • 1.2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  • 1.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  • 2.1) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  • 2.2) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  • 2.3) ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

กทม. เปิดสอบแข่งขัน

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร หรือของสำนักงาน ก.พ. และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของกรุงเทพมหานคร หรือของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 1 มิ.ย. 65 สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/

กทม. เปิดสอบแข่งขัน เป็นข้าราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว และเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก อ่านประกาศรับสมัครสอบฯ เพิ่มเติมที่ https://zhort.link/LQU และติดตามข่าวสารการสอบได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/exambybma/ หรือเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2221 2141-69 ต่อ 1148 หรือ 1168

อ่านข่าวเพิ่มเติม