Politics

ปรับแก้ ‘มาตรฐานฝุ่น pm2.5’ ใหม่ เร่งนำ กม.น้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ มาใช้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

กทม. ปรับแก้ ‘มาตรฐานฝุ่น pm2.5’ ใหม่ เดิมไม่เกิน 50 เป็นไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. เตรียมนำ กม.น้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ มาใช้ในกรุงเทพและปริมณฑล

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

มาตรฐานฝุ่น pm2.5

และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ยานพาหนะ การก่อสร้าง สถานประกอบการ การเผาในที่โล่ง รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดมลพิษทางอากาศ เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานกำหนด เพื่อช่วยกันลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 และลดผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับมาตรการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นมาตรการหนึ่งตามแผนปฏิบัติการโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต้องกำหนดค่ามาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงและค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การอนามัยโลก (WHO)

มาตรฐานฝุ่น pm2.5

ปรับค่ามาตรฐานฝุ่น pm2.5 รายวัน จากไม่เกิน 50 เป็นไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. 

โดยปรับปรุงค่ามาตรฐานราย 24 ชั่วโมง จากเดิมไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จากเดิมไม่เกิน 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นไม่เกิน 15 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรการตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานฝุ่น pm2.5

นำ กม.เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ มาใช้ ก่อนบังคับใช้จริงในปี 67

ในการเร่งรัดแผนระยะยาวในการป้องกันและลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด เช่น การนำน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันไม่เกิน 10 ppm มาใช้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนกฎหมายบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2567 และการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ EURO 6 ภายในปี 2565 เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และรองรับมาตรฐานใหม่

มาตรฐานฝุ่น pm2.5

อ่านข่าวเพิ่มเติม