Politics

กทม.ขานรับ ‘Unfolding Bangkok’ ของรัฐบาล จับมือเครือข่ายเตรียม ‘เปิดบ้าน’ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

กทม.ขานรับโครงการ ‘Unfolding Bangkok’ ของรัฐบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สาธารณูปโภคทั่วกรุง จับมือภาคีเครือข่ายเตรียม ‘เปิดบ้าน’ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. เตรียมความพร้อมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ Unfolding Bangkok ตามเทศกาล หรือวาระที่สำคัญของประเทศ ระหว่างเดือน มิ.ย.65-ม.ค.66 เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

Unfolding Bangkok

โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะการสำรวจและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่ อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบวัฒนธรรมและกิจกรรมที่จัดในแหล่งท่องเที่ยว

โดยเน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ในแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

นอกจากนี้สำนักการโยธา ได้ดำเนินการโครงปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองและพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และอำนวยความสะดวกต่อทุกคนในสังคม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประกอบด้วย

Unfolding Bangkok
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และพื้นที่สาธารณะ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี จุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณถนนสุรวงศ์ถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ความกว้าง 15 เมตร การดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา
  • ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร เป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสารสาธารณะ BRT และทางเข้าสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
  • ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ระยะทาง 1,600 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา
  • ช่วงที่ 4 จากถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 1,000 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา
  • ช่วงที่ 5 จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทาง 900 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา

Unfolding Bangkok

2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 มีเนื้องานดังนี้ งานปรับปรุงคันหินรางตื้น ค.ส.ล. และช่องรับน้ำ งานปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง งานปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ งานปรับปรุงคอกต้นไม้ งานปูลาดผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. และงานปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์และตู้ MBD แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น 5 พื้นที่ ประกอบด้วย

  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1 พื้นที่ถนนพระอาทิตย์ ถนนเจ้าฟ้า ถนนจักรพงษ์ และถนนพระสุเมรุช่วงจากถนนพระอาทิตย์ถึงถนนบวรนิเวศน์ ระยะทาง 2,056 เมตร
  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2 พื้นที่ถนนมหาราช ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าพระธาตุ ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนท้ายวัง ถนนเชตุพน และซอยเศรษฐการ ระยะทาง 5,011 เมตร
  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3 พื้นที่ถนนราชดำเนินกลาง ถนนพระสุเมรุช่วงจากถนนบวรนิเวศน์ถึงถนนราชดำเนินกลาง ถนนบวรนิเวศน์ ถนนสิบสามห้าง ถนนตะนาวช่วงจากถนนสิบสามห้างถึงถนนราชดำเนินกลาง ถนนดินสอช่วงจากถนนพระสุเมรุถึงถนนราชดำเนินกลาง และทางเดินเลียบคลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 2,834 เมตร
  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4 พื้นที่ถนนตะนาวช่วงจากถนนราชดำเนินกลางถึงถนนราชบพิธ ถนนเฟื่องนคร ถนนบ้านหม้อ ถนนหลักเมือง ถนนสราญรมย์ ถนนราชบพิธ ถนนแพร่งนารา แพร่งภูธร แพร่งสรรพศาสตร์ ถนนเจริญกรุงช่วงจากถนนสนามไชยถึงถนนตีทอง ถนนจักรเพชรช่วงจากคลองรอบกรุงถึงถนนตรีเพชร ระยะทาง 4,195 เมตร
  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 5 พื้นที่ถนนมหาไชย ถนนสำราญราษฎร์ ถนนจักรเพชรช่วงจากถนนมหาไชยถึงถนนตรีเพชร ถนนดินสอช่วงจากถนนราชดำเนินกลางถึงถนนตีทอง ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนเจริญกรุงช่วงจากถนนดินสอถึงคลองโอ่งอ่าง และถนนบำรุงเมือง ระยะทาง 4,980 เมตร

โดยก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมเหมือนบุคคลทั่วไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม