COVID-19

สายบุญอุ่นใจ! ศาสนสถาน 10,484 แห่ง ผ่านเกณฑ์ ‘Thai Stop COVID Plus’

ศาสนสถาน 10,484 แห่ง ประเมินผ่านเกณฑ์ Thai Stop COVID Plus สร้างความมั่นใจสายบุญ กรมอนามัย ย้ำ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 11 ข้อ ห้ามตกหล่น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 สถานประกอบการประเภท ศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ มัสยิด และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยังต้องคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มี ศาสนสถาน ได้ประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus จำนวนทั้งสิ้น 12,198 แห่ง

ศาสนสถาน

ในจำนวนนี้ เป็นการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 10,484 แห่ง และประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1,714 แห่ง โดยเกณฑ์ที่ไม่ผ่าน 3 อันดับแรก คือ

  • กำหนดเส้นทางเข้า–ออก ศาสนสถานให้ชัดเจน และการลงทะเบียน 10.94%
  • ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ 5.83%
  • มีการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน และไม่อนุญาตให้ผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด หรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา เข้ามาภายในบริเวณศาสนสถาน 3.56%

ทั้งนี้ ขอให้ศาสนสถานที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ได้ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่ต้องดำเนินการดังกล่าว เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ ในด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ทำบุญ และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

ส่วนศาสนสถานที่ผ่านการประเมินแล้วนั้น ยังคงต้องคำนึงถึง สถานการณ์การระบาดในพื้นที่ และประกาศของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่กำหนดให้ปฏิบัติด้วย

111

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย ยังคงขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ได้ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้

1. มีการคัดกรอง ผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน และไม่อนุญาตให้ผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด หรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา เข้ามาภายในบริเวณศาสนสถาน

2. ให้ประชาชนที่มารับบริการ และผู้ให้บริการแผนกต่าง ๆ ในศาสนสถานทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติศาสนพิธี/ปฏิบัติธรรม

3. ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง

4. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ และเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

5. ควบคุมจำนวนผู้มาประกอบพิธีไม่ให้แออัด กำหนดจุดระยะห่าง 1-2 เมตร

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๖๑๘ 1

6. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

7. จัดให้มีถังขยะเพียงพอ และมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกวัน

8. กำหนดเส้นทางเข้า–ออก ศาสนสถานให้ชัดเจน และการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”และประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”

9. มีช่องทางการทำบุญออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของและลดผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

10. มีนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และ

11. มีแผนป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อรองรับกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อและมีการซักซ้อมแผน

ทั้งนี้ หากพบผู้ติดเชื้อในวัด ศาสนสถาน ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ให้งดกิจกรรมทางศาสนาและปิดสถานที่ตามเจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม