General

ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยา ‘โรงงานกิ่งแก้วระเบิด’ หยุดงานรับ 70% ของค่าจ้าง

สำนักงานประกันสังคม เปิดเงินเยียวยา ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล ระเบิด เบื้องต้นมีผู้ประกันตนบาดเจ็บ14 ราย เสียชีวิต 1 ราย หยุดงานรับ 70% ของค่าจ้าง

สำนักงานประกันสังคม เปิดรายการ จ่ายเงินเยียวยา กรณีไฟไหม้จากเหตุระเบิดภายในบริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด ซ.กิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นมีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

โรงงานกิ่งแก้วระเบิด

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะดูแลช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ แยกเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน โดยมีสิทธิได้รับสิทธิความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แบ่งเป็น

1. ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน

2. สำหรับกรณีที่ลูกจ้าง ต้องสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย จะได้รับร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ตามระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 38 จะได้รับสิทธิค่าทำศพ 50,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ จากกองทุนประกันสังคม

ทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ทศพล กฤตวงศ์วิมาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายพินิจ ผุตไชตุ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวชื่นกมล อารยะปราการ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางพลี สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล

พร้อมกันนี้ ได้ให้การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ซึ่งผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองพร้อมช่วยเหลือทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันสังคม และเป็นหลักประกัน ความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo