COVID-19

‘อนุทิน’ พูดชัด พ.ร.ก.โรคติดต่อ ครอบคลุมเทียบเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


“อนุทิน” ชี้ พ.ร.ก.โรคติดต่อ เพิ่มความเข้มข้น กรณีประกาศโรคติดต่อร้ายแรง ยกระดับเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานที่ ประกาศเคอร์ฟิวได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ…. นั้น เป็นการนำเสนอจากคณะรัฐมนตรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้ดูแล

พ.ร.ก.โรคติดต่อ

ทั้งนี้ โดยหลักการ จะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของกรอบการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีมีการประกาศให้โรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งปกติมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ก็จะถูกยกระดับ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ แต่งตั้ง เป็นรองประธานฯ โดย รมว.สาธารณสุข เป็นกรรมการ

นอกจากนี้ ยังมีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข สามารถประกาศบังคับความร่วมมือของทุกหน่วยงาน และประกาศกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เหมือนเป็น ศบค.ปัจจุบัน แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ความร่วมมือระหว่างกันมีมากขึ้น

“พ.ร.ก.ฉบับนี้ จะล้อไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถสั่งปิดสถานที่ ประกาศเคอร์ฟิวได้ด้วย ทั้ง อำนาจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ การป้องกันบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.ก.นี้ เพราะฉะนั้นครอบคลุมหมด”นายอนุทินกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม