COVID-19

อภ.ร่อนแถลงการณ์ จัดซื้อชุดตรวจ ATK ชอบด้วยกฏหมาย ช่วยรัฐประหยัด 400 ล้าน


องค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์ จัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ถูกต้องโปร่งใส ชอบด้วยกฏหมาย ช่วยรัฐบาลประหยัดเงิน 400 ล้านบาท

องค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์ เรื่อง “การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561” ที่ได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย” โดยระบุว่า

ชุดตรวจ ATK

องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ และน้ำยา ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรค Covid-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test Self-Test Kits) หรือ ชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้จัดหา เพื่อให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน

การจัดซื้อดังกล่าว ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาบังคับใช้ และเป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย มีความคุ้มค่า โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้

นอกจากนี่้ ยังสามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐกว่า 400 ล้านบาท และเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ทำให้ทิศทางของราคาของ ATK ในตลาดของประเทศไทยถูกลง ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดขอซี้แจงดังนี้

1. องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี เป็นรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง โดยมีหน้าที่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยาและเวชภัณฑ์ เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

อภ.

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้บังคับแก่ (1) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง “ดังนั้นการจัดซื้อเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การเภสัชกรรม จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้”

3.องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำ “ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561” สอดคล้องตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฯ ในหลักการคุ้มค่า โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และข้อบังคับนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

4. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ตอบหนังสือหารือจากองค์การฯ ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ความว่า องค์การเภสัชกรรม สามารถดำเนินการจัดซื้อATK 8.5 ล้านชุด ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้

จึงเรียนให้ทราบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้จัดหาเพื่อให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

องค์การเภสัชกรรมดำเนินการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เป็นองค์กรหลักด้านยาของประเทศมานานกว่า 55 ปี เรายืนหยัดและยึดมั่น ดำเนินงานตามแนวทางขององค์กรคุณธรรม ความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจ และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีความห่วงใยในการดำเนินการจัดหา ATK ดังกล่าว

องค์การเภสัชกรรม ขอน้อมรับด้วยความยินดีและพร้อมดำเนินปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีเหมาะสมที่สุด เพื่อชาวไทยทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม