COVID-19

‘ภูเก็ต’ เพิ่มจังหวัดที่ต้องตรวจเชื้อ ก่อนเข้าภูเก็ตเป็น 25 จังหวัด เช็คเลยก่อนเดินทาง

ภูเก็ต ออกคำสั่ง เพิ่มเติมจังหวัดที่ต้องตรวจเชื้อ ก่อนเข้าภูเก็ต จาก 21 จังหวัด เป็น 25 จังหวัด พร้อมปิดด่านตรวจท่าฉัตรไชย ให้ผ่านเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาต เช็คเลยที่นี่ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2479/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ 2284/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

Phuket

เพิ่มประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าภูเก็ตระหว่าง 23:00-05:00น. คือรถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (โดยมีเงื่อนไขของคนในรถดังเดิม)

เพิ่มจังหวัดที่ต้องทำการตรวจเชื้อ จาก 21 เป็น 25 จังหวัด (เพิ่ม ระนอง ตรัง กระบี่ และพัทลุง)

ประกาศข้อ 4

ข้อ 4 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง

4.1 ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่

(1) รถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย

(2) ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือบุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชกานให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน

(3) รถขนส่งเครื่องบริโภคประเภท อาหารสด ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนโดยให้เพิ่มเติม

(4) รถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจการประเภทที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต 25 จังหวัด e1620378091596

ประกาศข้อ 8

ข้อ 8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด ดังนี้

8.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 25 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นครปฐม
 • สุพรรณบุรี
 • ระยอง
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ตาก
 • นครราชสีมา
 • อุดรธานี
 • สระแก้ว
 • ขอนแก่น
 • สงขลา
 • นครศรีธรรมราช
 • นราธิวาส
 • สุราษฎร์ธานี
 • ระนอง
 • กระบี่
 • ตรัง
 • พัทลุง
 • ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางออกไป และเดินทางกลับเข้ามาพำนัก ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงเดิมตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2408/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม