CSR

‘EGCO’ บริจาค 9 มูลนิธิ 2.5 ล้านบาท ผ่านโครงการ ‘เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3’

“EGCO” รวบรวมทุกพลังใจในโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” เปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวม 2.5 ล้านบาท ส่งมอบให้มูลนิธิ 9 แห่ง ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า EGCO Group ดำเนินโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม มาอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2565 ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งต่อพลังใจ ความปรารถนาดี และความช่วยเหลือคืนสู่สังคมในเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ผ่านการเชิญชวนทุกคนร่วมเล่นมินิเกม แล้วเปลี่ยนคะแนนในเกมเป็นเงินบริจาค โดย EGCO Group เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมด

EGCO

สำหรับการดำเนินโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถรวบรวมพลังใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ EGCO Group ได้ส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่มูลนิธิทั้ง 9 แห่ง ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว

EGCO Group ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม โดยผลสำเร็จของโครงการนี้ตลอด 3 ปี EGCO Group ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ 27 แห่ง รวมแล้วกว่า 6 ล้านบาท

6.มูลนิธิดวงประทีป 0

ทั้งหมดนี้ สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของเรา ที่ไม่เพียงคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ EGCO Group ในการเป็น บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

สำหรับมูลนิธิ 9 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3 ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โครงการ รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, มูลนิธิเด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก, มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล, และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

2.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 0

นพ.ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3 ของ EGCO Group โดยจะนำเงินที่ได้รับ ไปสมทบทุนและดำเนินโครงการ หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่ เพื่อการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติรุนแรง รวมถึงมีความพิการของหัวใจแบบยุ่งยากและซับซ้อน จนกระทั่งหายเป็นปกติ

การรักษาโรคนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัด และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยก็มีโอกาสเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น โดยที่ผ่านมาโครงการหนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่ ได้ผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นทารกไปแล้ว 25-30 ราย

นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจะนำเงินที่ได้รับจาก EGCO Group ไปจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อใช้ในแผนก สูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

5.มูลนิธิเด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 0

การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ผ่านมูลนิธิฯ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ต้องรองรับผู้ป่วยถึง 5,000-1 หมื่นคนต่อวัน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

นายสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก และนายอภิวัชร บัวพันธ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ขอบคุณ EGCO Group ที่เห็นความสำคัญและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

งบประมาณดังกล่าว จะนำไปใช้ในการจัดบริการแก่ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว ทั้งในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย การศึกษา การฝึกอาชีพ การเข้าสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการมีการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

3.มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน 0

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยให้บริการทั่วประเทศ 10 แห่ง บุคลากรรวม 150 คน และ ผู้พิการที่อยู่ในความดูแล ซึ่งมีวัยและระดับความพิการแตกต่างกัน ประมาณ 600 คนต่อปี ซึ่งเงินบริจาคจาก EGCO Group จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและสร้างประโยชน์ให้ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัวต่อไป

ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กล่าวว่า ขอบคุณการสนับสนุนจากโครงการ เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3 และดีใจที่ EGCO Group เห็นความสำคัญของมูลนิธิศึกษาวิจัย นกเงือก ซึ่งดำเนินภารกิจในการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์นกเงือกมาตั้งแต่ปี 2521 โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และดูแลนกเงือกที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ ย่อมง่ายกว่าการฟื้นฟู ในภายหลัง

9.มูลนิธินกเงือก 0

ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถทำให้สังคมและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของนกเงือก ในฐานะดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ตลอดจนสามารถฟื้นฟูประชากรนกเงือกในป่าธรรมชาติหลายแห่งของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นต้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” ได้ทางเว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo