Business

‘Dow-วิศวะ จุฬาฯ’ จับมือพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ ตอบโจทย์ทำงานจริง

“ดาว ประเทศไทย” จับมือ “ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น หวังพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีเปียมคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างตรงจุด

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กล่าวว่า Dow ร่วมมือ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต แขนงการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งจะควบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม เข้ากับเนื้อหารายวิชา

S 3416540

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Dow ได้จัดส่งวิศวกรมากประสบการณ์ มาร่วมบรรยายพิเศษให้กับนิสิตตลอด 4 เดือน โดยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึงเดือนเมษายนนี้  2565 ใน 2 รายวิชาหลัก ได้แก่ “การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการ” (Process Analysis and Improvement) และ “การทำงานของกระบวนการ ” (Process Operations) พร้อมมอบหัวข้อการทำวิจัย ที่จะช่วยตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตไทย

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจ ที่ Dow มีโอกาสส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับคนไทย เพื่อร่วมสร้างวิศวกรเคมีชาวไทยที่เชี่ยวชาญ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”

ทางด้าน ผศ.ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ ทางมหาวิทยาลัย จึงตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีศักยภาพ และความรู้ ที่นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง ช่วยลดเวลาฝึกอบรมก่อนเริ่มการทำงาน

S 3416539
เดชา พาณิชยพิเชฐ

การได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากวิศวกรของ Dow ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนา และปรับใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทั้งในไทยและทั่วโลก จึงเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิต และยกระดับบุคลากรทางวิศวกรรมเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม