Business

ลงตัว! บอร์ดปตท.แต่งตั้งฝ่ายบริหาร 5 ตำแหน่ง – ‘นพดล’ นั่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมคนใหม่

บอร์ดปตท. อนุมัติแต่งตั้งฝ่ายบริหาร 5 ตำแหน่ง ดัน”นพดล ปิ่นสุภา” ขึ้นประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม แทน “วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต” โยกสลับ”เทอดเกียรติ -บุรณิน” ดึง”สุชาติ” จาก OR นั่งแทน “เทอดเกียรติ” ดึง”หม่อมหลวงปีกทอง” แทน “บุรณิน” จ่ายปันผลระหว่างกาลผลประกอบการ 6 เดือนแรกปีนี้แก่ผู้ถือหุ้นปตท. อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น

รายงานข่าวที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ  PTT เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในส่วนของปตท. ทั้งนี้เพื่อแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุอยู่ 2 คน คือ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร สิ้นเดือนกันยายนนี้

บอร์ดปตท. อนุมัติแต่งตั้งฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารของปตท.จำเป็นต้องมีการเสนอบอร์ดปตท.เพื่อขออนุมัติ การแต่งตั้งผู้บริหารขึ้นมาทดแทนส่วนที่เกษียณอายุ พร้อมสลับตำแหน่งในบางส่วน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของปตท. โดยผู้บริหารที่ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดปตท.แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนรอประกาศ แจ้งอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบริหารเร็วๆนี้ ประกอบด้วย

บอร์ดปตท.

1. แต่งตั้งให้ นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม แทน นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ที่จะเกษียณอายุสิ้นเดือนนี้

2. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร แทน นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ที่จะเกษียณอายุสิ้นเดือนนี้

3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล แทน นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล

4. นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน  แทน นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

5. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย แทน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการปตท. วานนี้ (16 ก.ย.) ยังได้อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ อีกจำนวนหลายคนหลายฝ่ายด้วยกัน

บอร์ดปตท. จ่ายปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของปตท. ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,276 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ดังนี้

  • เงินปันผลจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 22,851ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติ
    บุคคล ในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปัน ผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  • เงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 11,425 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตรา 50% ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง ประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo