ดูหนังออนไลน์
Stock

JASIF ปันผลหุ้นละ 0.25 บาท จากผลดำเนินงานไตรมาส 4 ขึ้น XD 24 ก.พ.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) รายงานว่าจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 ของ JASIF ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท

JASIF

เงินปันผลครั้งที่ 24 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000.00 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน   เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มีนาคม 2564

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล วันที่ 1 มี.ค. 2564 และ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่  24 ก.พ. 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team