ดูหนังออนไลน์
Branding

คะแนนสูงสุด! ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส 99.60 คะแนน

ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด ผลงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA ปีนี้นำลิ่ว 99.60 คะแนน จากหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดย ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด

ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด

ทั้งนี้ ปรากฏว่า ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 99.60 คะแนน อยู่ในระดับ AA และถือเป็นคะแนนประเมิน ที่สูงที่สุด เป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนผู้รับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมิน หรือแสดงความคิดเห็น ผ่าน การประเมิน ITA จำนวนถึง 1,301,665 คน

สำหรับคะแนนที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ เป็นผลจากการดำเนินงาน ภายใต้หลักการของ ธอส. ที่เชื่อว่า “Good Result Come From Good Process” หรือผลลัพธ์ที่ดี เกิดจากกระบวนการที่ดี โดยธนาคารยังคงใช้ 6 Key Success Factors ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย

1. Leadership ผู้นำมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการบริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. Employee Awareness & Engagement สร้างการรับรู้ สร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชู เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความรักและผูกพันต่อองค์กร ทุ่มเท และรับผิดชอบ พร้อมที่จะสร้างผลงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จนกลายเป็นวัฒธรรมองค์กร

ฉัตรชัย ศิริไล

3. Digitized Communication มีการสื่อสารแบบดิจิทัลปรับให้เข้ากับการสื่อสารยุคใหม่ที่รวดเร็ว โดยมีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีทั้งการสื่อสารแบบ offline และ online ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และทันกาล

4. Paticipation พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. Technology พนักงานทั้งองค์กรปรับตัวเองในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว รวมถึงลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในยุค New Normal

6. Learning การเรียนรู้จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังนำหลักการ 3 Lines of Defense มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารในทุกมิติ มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน (Sustainability)

“ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ ในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจน มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายอย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร”นายฉัตรชัย กล่าว

ขณะเดียวกัน ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดตามรายงานผล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การมีทีมเวิร์กที่ดี มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั่วทั้งองค์กร ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร พร้อมสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้กับองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

“ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ ธอส. ยังคงรักษาอันดับ 1 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เพราะเราเป็น ธอส. หนึ่งเดียว หรือ GHB 1 Team เพื่อร่วมมือกันบรรลุพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านต่อไป”นายฉัตรชัย กล่าว

สำหรับ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวน การประเมิน ITA ในหลายด้าน โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT