ดูหนังออนไลน์
General

ได้ใจชาวสกล! ครม.ไฟเขียวงบ 7,445 ล้าน พัฒนา ‘หนองหาร’

พัฒนาหนองหาร ครม.อนุมัติ สทนช. ใช้งบ 7,445.22 ล้านบาท ลุย 62 โครงการ กรอบเวลา 10 ปี เน้นบริหารจัดการน้ำ บรรเทาอุทกภัย อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 กันยายน 2563) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แผนการ พัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ดังนี้

พัฒนาหนองหาร

1. เห็นชอบในหลักการของ แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 – 2572) รวมจำนวน 62 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 7,445.22 ล้านบาท โดยให้เร่งรัดดำเนินการแผนงานระยะเร่งด่วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. มอบหมายให้จังหวัดสกลนคร และกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พัฒนาหนองหาร บริเวณเหนือหนองหาร และพื้นที่ต้นน้ำ

3. มอบหมายให้กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในหนองหาร

4. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการในแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครต่อไป

5. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ติดตามและขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร จะเน้นการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ระหว่างภาครัฐกับราษฎร ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาแนวเขตหนองหาร คือ การออกเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน ที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในบริเวณหนองหาร พ.ศ. 2484 และปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง

สำหรับ รายละเอียดของแผนหลักการพัฒนาหนองหาร ประกอบไปด้วย 5 ด้าน 62 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  • แผนด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 7 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2564 – 2570

เป้าหมาย เพื่อจัดหาน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน วงเงินรวม 293.32 ล้านบาท

  • แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 2 โครงการ รวมระยะเวลาดำเนินการ ปี 2564 – 2569

เป้าหมาย เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ ของปริมาณน้ำที่สามารถสนับสนุนได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำในหนองหาร วงเงิน 1,064.62 ล้านบาท

  • แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 15 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2563 – 2569

เป้าหมาย เพื่อการบรรเทาอุทกภัย ทั้งระบบลุ่มน้ำโดยพิจารณาความเหมาะสม ในการบรรเทาอุทกภัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำ รวมทั้งความจำเป็นที่ต้องบริหารน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ วงเงิน 1,591.24 ล้านบาท

  • แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ 23 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2563 – 2570

เป้าหมาย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงหนองหาร และการควบคุมวัชพืช ไม่ให้กระทบคุณภาพน้ำในหนองหาร เพื่อให้คุณภาพน้ำเหมาะสมต่อการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เป็นแหล่งบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำและมีระบบนิเวศที่ดี วงเงินรวม 4,328.89 ล้านบาท

  • แผนด้านการบริหารจัดการ 15 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2564 – 2572

เป้าหมาย มีองค์กรและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา และการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลหนองหาร และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ วงเงิน 167.15 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team