ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ทส.’ จัดหาพัฒนา ‘แหล่งน้ำต้นทุน’ แก้ปัญหาพื้นที่เคยเดือดร้อน

ชาวบ้านมีความสุข  กรมทรัพยากรน้ำ ในสังกัด ทส. ช่วยจัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ทำคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น 

นายสมบูรณ์ มิ่งพา ผู้ใหญ่บ้านท่าทองคำ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผย เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(ทส.) ว่า ก่อนนี้ชาวบ้านค่อนข้างจะยากจน แต่ทุกวันนี้ โครงการของทส. สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับ เกษตรกร หมู่ที่ 2 ให้มีฐานะครอบครัวดีขึ้น

นอกจากการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านสามารถเพิ่มผลิตผลด้านการเกษตรแล้ว โครงการยังมีระบบการกระจายน้ำ ไปยังทุกพื้นที่ในชุมชนอย่างเท่าเทียมอีกด้วย

กรมทรัพยากรน้ำ ยังดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง บ้านท่าทองคำ จังหวัดปราจีนบุรี และก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำในระยะยาวอีกด้วย

ขณะที่ นายนิธิพันธ์ ถมนาม ผู้ใหญ่บ้านโนนแก้ง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “ห้วยใหญ่” เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ของบ้านโนนแก้ง แต่เดิม ประสบปัญหาการตื้นเขิน เนื่องจากการทับถมของตะกอนดิน และมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น ส่งผลให้ศักยภาพ ในการเก็บกักน้ำของห้วยใหญ่ ลดน้อยลง ส่งผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่ห้วยใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงอย่างยิ่ง

เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ โดยกรมทรัพยากรน้ำ เข้ามาดำเนิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ส่งผลให้ชุมชนมี น้ำกิน น้ำใช้ อย่างมั่นคง

ชุมชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ชาวบ้านลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากมีระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมในการเพาะปลูก ทำให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น ชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตกรมีความสุขมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team