ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

ปั้นศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ‘ต้นแบบเมืองสีเขียว’ กรุยทางสู่สมาร์ทซิตี้

ต้นแบบเมืองสีเขียว ธพส. ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สู่การเป็นพื้นที่ตัวอย่าง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐เปิดเผยว่า ได้วางเป้าหมาย พัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สู่การเป็นพื้นที่ ต้นแบบเมืองสีเขียว ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ต้นแบบเมืองสีเขียว

ล่าสุด ธพส. ได้เข้าร่วมโครงการอาคารราชการ ด้านการจัดการน้ำเสีย กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผุดโครงการอาคารราชการต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำเสีย และการบริหารอาคาร ตามเกณฑ์อาคารเขียวไทย หรือ TREES เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ นำไปปรับใช้

ทั้งนี้ ส่งผลให้สามารถจัดการน้ำเสียจากอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติดีขึ้น

ปัจจุบัน แม้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กว่า 300 ไร่ จะเต็มไปด้วยอาคารสำนักงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ และถนนสำหรับการสัญจร ตามภารกิจหลักของ ธพส. คือการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้มีความทันสมัย ยกระดับมาตรฐาน ในการให้บริการและคุณภาพชีวิต ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน

นาฬิกอติภัค แสงสนิท

แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ธพส. จึงยกระดับวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มสูงขึ้น คำนึงถึงบริบทโดยรอบ และเชื่อมโยงการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงาน ที่จะคำนึงถึงแหล่งที่มาของพลังงาน ที่ต้องสะอาด เช่น โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

นอกจากนี้ ธพส. ยังมุ่งมั่นบริหารอาคารธนพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของ ธพส. ที่ได้รับรางวัล DGNB จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน ในฐานะอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับแพลทินัม ตลอดจน อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน A โซน B และโซน C ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงอาคารโกลเด้น เพลส แห่งใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวไทย

สำหรับตัวอาคาร ได้ถูกออกแบบและก่อสร้าง เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสูงสุด เพื่อสะท้อนถึง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

 

“ในแต่ละวัน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้ามาใช้บริการหลายหมื่นคนต่อวัน เปรียบเสมือนเมืองแห่งหนึ่ง ธพส. จึงได้จัดทำแผนพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ให้ทัดเทียมเมืองคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่งเสริมเรื่องการเดิน เป็นต้น”ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว

ขณะเดียวกัน ยังเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 190,052 ตารางเมตร เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งเมืองสีเขียวแห่งนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อในศูนย์ราชการ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บริการชุมชนโดยรอบ รวมถึงประชาชนทั่วไป

นางสาวกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิก ที่ปรึกษา ธพส. กล่าวว่า ความตั้งใจและเป้าหมาย ของการดำเนินงานก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ราชการ คือ ปรารถนาให้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ต้นแบบเมืองสีเขียว

ดังนั้น จะมีลานจัดกิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย มีต้นไม้ใหญ่เรียงยาวเป็นทิวแถวกว่า 1,200 ต้น สร้างความร่มเย็น สดชื่น รวมถึงที่นี่จะเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และเป็นสวนสวย แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีแผนจะเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์จากถนนแจ้งวัฒนะ 7 ซึ่งถือเป็นเส้นทางสายหลักภายในศูนย์ราชการ ที่เชื่อมโยงโซนต่าง ๆ ทั้ง A B และ C เข้าไว้ด้วยกัน

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวอีกว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะยกระดับให้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อย่างเต็มรูปแบบ เป็นโมเดลของเมืองต้นแบบที่มีความทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมดีครบทุกมิติ เป็น Smart Environment ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องสุขภาพของประชาชน การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ลดมลพิษ ฝุ่นพิษในอากาศ และเป็นเมืองแห่งความสุขของทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT