Videos

สนับสนุน ‘G-Green’ ธุรกิจสีเขียว ด้วยชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


จากกรณีที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy ) หรือ BCG Model ให้เป็นวาระแห่งชาตินั้น 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในส่วนของ ทส. ได้มีการผลักดันการพัฒนาดังกล่าว ให้ไปสู่ในระดับชุมชน และประชาชน โดยมุ่งให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า และมากที่สุด ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ ที่ให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การใช้วัสดุทางเลือก ตลอดจนการนำวัสดุมาใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ทส. ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ G-Green ที่ประกอบด้วย

  • Green Product
  • Green Hotel
  • Green Office
  • Green National Park
  • Green Restaurant
  • Green Airport
  • Green Coffee Shop

EP4 OA20210926 D2 Moment17

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในภาคการผลิต คื่อ สถานประกอบการขนาดเล็ก ในภาคบริการ ครอบคลุมถึง สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหารอุทยานแห่งชาติ และผู้บริโภคระดับประชาชน ปรับพฤติกรรมมุ่งสู่สังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อน โครงการ G – Green ด้วยวิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแนวทางของ Circular Economy มุ่งลดของเสีย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำกลับมาใช้ใหม่

ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ ด้วยการสนับสนุนสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ G-Green ที่มีมากกว่า 1,854 แห่ง ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้สามารถลดการใช้ พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกสู่บรรยากาศ เห็นผลอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการนำแบบอย่างที่ดีสู่การขยายผลไปยังสถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ต่อยอดยกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากล

EP4 OA20210926 D2 Moment13

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนธุรกิจสีเขียว ด้วยชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง นำขวดบรรจุภัณฑ์เก่ามาเติมผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคได้ที่ร้านค้าแบบเติม

มาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืนกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม