Stock

‘ซีพีเอฟ’ เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50-5.65% ต่อปี

‘ซีพีเอฟ’ จ่อออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50-5.65% ต่อปี ชูเครดิตหุ้นกู้ A- คาดเสนอขายประชาชนทั่วไปผ่าน 10 สถาบันการเงินช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ ครัวของโลก เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50 – 5.65 % ต่อปี และคาดว่าจะเสนอขายในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ

 

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ A+ แนวโน้ม Negative จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ทั้งนี้ สะท้อนถึงสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลกของบริษัทฯ ตลอดจนการมีฐานการผลิตที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย

ขณะที่สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของ ซีพีเอฟ จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ที่มีความเข้าใจในการลงทุนหุ้นกู้ระยะยาวแบบหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ และต้องการลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนให้มีความหลากหลาย

สำหรับความน่าสนใจของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซีพีเอฟ นั้น นอกจากจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ A+ จากทริสเรทติ้ง บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น ครัวของโลก อย่างแข็งแกร่ง ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล

thumbnail CPF AW Final

ซีพีเอฟ เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร (Feed-Farm-Food) มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก

ธุรกิจของ ซีพีเอฟ จำแนกประเภทธุรกิจหลักได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2. ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) และ 3. ธุรกิจอาหาร (Food)

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น ครัวของโลก ซีพีเอฟจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ ขยายการผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

พร้อมกันนี้ ยังได้คิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ตัวอย่างเช่น

 • หมูชีวา ซึ่งเป็นหมูที่มีไขมันดีและมีโอเมก้า 3 สูง
 • ไก่เบญจา ซึ่งเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ
 • อาหารประเภทโปรตีนทางเลือก (Plant Base Food)

thumbnail Family Pic 1 1

ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ซีพีเอฟ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ จากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ล่าสุดบริษัทฯ ยังได้รับ 3 รางวัลทรงเกียรติระดับภูมิภาคจากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ประกอบด้วย

 • รางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award)
 • รางวัลแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (Inspirational Brand Award)
 • รางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยม (Master Entrepreneur Award)

thumbnail LOGO CPF

รางวัลดังกล่าว เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ฯ ซีพีเอฟ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.02-695-5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo