ดูหนังออนไลน์
Finance

‘เคแบงก์’ คว้าอันดับ 1 อาเซียน รางวัลเอสแอนด์พี ‘ความยั่งยืนโลก’ กลุ่มธนาคาร

“กสิกรไทย” ยืนแถวหน้า “ธนาคารแห่งความยั่งยืนระดับสากล” ทำคะแนนด้านความยั่งยืน (S&P Global ESG Score ) เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในประเภท Silver Class กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร จากการประกาศรางวัลความยั่งยืน S&P Global Sustainability Award ตอกย้ำยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งความยั่งยืนที่พร้อมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนี DJSI 5 ปีติดต่อกันนั้น

S 58540040

ล่าสุด ในรายงาน The Sustainability Year Book ประจำปี 2564 จัดทำโดย S&P Global บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้ประเมินผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI ในเชิงลึก และมอบรางวัลด้านความยั่งยืน S&P Global Sustainability Award ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย ด้วยคะแนน S&P Global ESG Score สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ในประเภท Sliver Class กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร

รางวัลดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทย ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ด้วยการคำนึงถึงการรักษาสมดุลทั้ง มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมอยู่ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นกรีน ดีเอ็นเอ ขององค์กร ที่ได้มาตรฐานสากล ได้แก่

  • ด้านเศรษฐกิจ

ธนาคารดำเนินธุรกิจที่ผสานความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการลงทุนที่คำนึงถึงหลัก ESG เป็นพื้นฐาน เพื่อเป้าหมาย การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

  • ด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกพนักงาน ลดใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงาน แยกขยะ เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทของธนาคาร ในการสนับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องลดการสร้างมลภาวะ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

รวมทั้ง สนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน ตามเป้าหมายของธนาคาร คือ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

  • ด้านสังคม

ธนาคารดูแลทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้ได้มาตรฐาน ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จัดหาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการใช้งานในยุค นิว นอร์มอล ควบคู่กับการจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม อาทิ โครงการให้ความรู้ทางการเงิน และทักษะทางอาชีพแห่งอนาคต แก่เยาวชนผ่านโครงการ AFTERKLASS เป้าหมายของธนาคาร คือ การที่ธนาคารเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

S 58540037
ขัตติยา อินทรวิชัย

นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ธนาคารจะส่งมอบคุณค่า ที่มากกว่าผลกำไร แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ดำเนินกิจการโดยมองไกลไปถึงอนาคตข้างหน้า เพื่อคนในรุ่นต่อไป พร้อมให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้าน จึงจะทำให้ธนาคารดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว และสร้างการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภาพรวมอย่างมีความหมาย

รู้จัก รายงาน “The Sustainability Yearbook 2021”

“The Sustainability Yearbook 2021” จัดทำโดย S&P Global  โดยบริษัทที่จะได้รับการประเมิน ประกอบด้วย บริษัทที่ผ่านการประเมินโดย 2020 Corporate Sustainability Assessment (CSA) เข้าสู่ดัชนีความยั่งยืน DJSI เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2563 จำนวน 3,429 บริษัท และกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการประเมินต่อเนื่อง อีก 3,604 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่เข้ารับการประเมิน รวมกว่า 7,000 บริษัท 61 อุตสาหกรรม

มีบริษัทที่ผ่านการประเมินจำนวน 633 บริษัท จาก 40 ประเทศทั่วโลก สำหรับอุตสาหกรรมธนาคาร มีบริษัททั่วโลก ที่ได้รับการประเมินติดอยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จำนวน 35 แห่ง โดยกลุ่ม Silver Class คือผู้ที่ได้คะแนน S&P Global ESG Score สูงที่สุดในร้อยละ 1-5 อันดับแรก ของอุตสาหกรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม