Sme

‘ซีพีเอฟ’ เดินหน้า อัพสกิลคู่ค้า ‘เอสเอ็มอี’ เพิ่มความสามารถ ผลิต ‘อาหารปลอดภัย’ มาตรฐานสากล

“ซีพีเอฟ” ร่วมมือ “สถาบันมาตรฐานอังกฤษ” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า “เอสเอ็มอี” กลุ่มวัตถุดิบเครื่องปรุง เพิ่มขีดความสามารถ “ควบคุมคุณภาพ-ความปลอดภัย” วัตถุดิบ ให้ได้มาตรฐานสากล ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางวิไลลักษณ์ คลอดเพ็ง รักษาการผู้บริหารสูงสุด ด้านงานประกันคุณภาพอาหารกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อคุณภาพของอาหาร ซึ่งซีพีเอฟได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจ ในการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ซีพีเอฟ

เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ที่ทำหน้าที่ผลิต และจัดหาวัตถุดิบ ในกลุ่มเครื่องปรุงให้กับซีพีเอฟ สามารถปรับตัวทันความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซีพีเอฟจึงเดินหน้าเพิ่มทักษะของคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี โดยร่วมมือกับร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก “สถาบันมาตรฐานอังกฤษ” (บีเอสไอ) จัดอบรมถ่ายทอด และแบ่งปันองค์ความรู้ให้คู่ค้าเอสเอ็มอี ในกลุ่มวัตถุดิบเครื่องปรุงเป็นรุ่นที่ 2

รวมทั้งมีการให้คำแนะนำ และปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าเอสเอ็มอี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีแนวปฏิบัติที่ดี ตามวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร

พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานตามระบบมาตรฐานขั้นสูง ด้านความปลอดภัยอาหาร และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้แก่มาตรฐาน BRC IFS (International Food Standard) และ FSSC22000 เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถคู่ค้าเอสเอ็มอี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ

นางวิไลลักษณ์ ระบุว่า การอบรมในวันนี้ สอดรับกับความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถคู่ค้าเอสเอ็มอี ในการสร้างสรรค์วัตถุดิบคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังให้คำแนะนำ และที่ปรึกษากับคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้เติบโตไปด้วยกัน

ทางด้านนายนิพนธ์ ยธิกุล ที่ปรึกษาบริษัท เอ็น แอนด์ พี อกริโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตพริกไทย และเครื่องเทศ กล่าวว่า ขอบคุณซีพีเอฟที่เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายเล็กได้รับความรู้ใหม่ ๆ เท่าทันโลก เข้าใจกระแสผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดให้พนักงานต่อไป และลงมือช่วยกันปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าได้มาตรฐานสากลไปด้วยกัน

ซีพีเอฟ

ขณะที่ วิคกี้ วิศรุตนันทะ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พีดีเอส ฟู๊ดส์ ผู้ผลิตผักสด บอกว่า จะนำความรู้ที่ได้นำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลลากรในองค์กร ได้มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการควบคุม และป้องกันคุณภาพผักสตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงการขนส่ง เพื่อที่จะส่งมอบผักสด สะอาด ปลอดภัยให้แก่ซีพีเอฟอย่างต่อเนื่อง

ส่วน นางวรารักษ์ วิเชียรกัลยารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จํากัด ผู้ผลิตวุ้นเส้น ระบุว่า หัวข้อการอบรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารของไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด และจะนำความรู้ใหม่กลับไปปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร

ซีพีเอฟ

รวมทั้งการวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยง ปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยของวุ้นเส้นที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนซีพีเอฟส่งมอบอาหารรสชาติอร่อย ปลอดภัย สร้างความสุขให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

ทั้งนี้ การฝึกอบรมคู่ค้าเอสเอ็มอี ให้มีความรู้ และเข้าใจ หลักการของระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยอาหาร การควบคุมอาหารปลอม และระบบการปกป้องอาหารให้ปลอดภัย เป็นหนึ่งในกิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ซึ่งซีพีเอฟร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของเอสเอ็มอีในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย การจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

ซีพีเอฟ

ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ยกระดับการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG ช่วยให้คู่ค้าสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ใส่ใจทั้งคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo