PR News

IRPC มอบทุนการศึกษา ให้นิสิตเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

IRPC มอบทุนการศึกษา ให้นิสิตเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มูลค่ารวม 300,000 บาท ช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษา 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S 131088397

​ทั้งนี้ IRPC มีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต และเพิ่มความมั่นคงแข็งแกร่ง ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ

รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

อ่านข่าวเพิ่มเติม