PR News

‘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม’ จัดเสวนาออนไลน์ ‘จัดการขยะ’ สู่ความยั่งยืน ชุมชนปลอดขยะ

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะ ที่ต้นทาง สู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ

วันนี้ (13 ก.ค.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาออนไลน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง สู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ  โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ และนายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวรายงานการจัดสัมมนา

โปสเตอร์สัมมนาชุมชน EDIT

ในการเสวนาช่วงเข้านั้น มีพันจ่าตรีมานะ จันคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ผู้แทนชุมชนบ้านท่าใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ , นายสมหมาย มากสาคร ผู้ใหญ่บ้านคุยมะม่วง หมู่ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร , นายจำลอง ขัดปัญเจริญ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านไร่ จังหวัดลำพูน และนายวิเชียร โสภา ผู้นำชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากร

ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการชี้แจงแนวทาง และขั้นตอน การตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 โดยมีนายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ เย็นอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล และนางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อม และกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากร ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมินชุมชนปลอดขยะ

ชุมชนปลอดขยะ BG ขึ้นจอ

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะทำงานชุมชน จำนวน 200 คน จากชุมชนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2564 จำนวน 100 ชุมชน จากชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะจำนวน 146 ชุมชน

ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนปลอดขยะให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ

รวมทั้งถอดบทเรียนความสำเร็จ นวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชน เพื่อขยายผลองค์ความรู้และแนวคิดการจัดการขยะที่ต้นทาง (Zero Waste) ที่ส่งต่อไปยังชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป

ชุมชนปลอดขยะ BG ZOOM

อ่านข่าวเพิ่มเติม