Politics

ก.เกษตรฯ ย้ำ เด็กนักเรียนไทย ต้องได้ดื่ม ‘นมโรงเรียน’ 260 วัน ตลอดปีการศึกษา 2565

ก.เกษตรฯ ย้ำ เด็กนักเรียนไทย ต้องได้ดื่ม ‘นมโรงเรียน’ 260 วัน ตลอดปีการศึกษา 2565 ตามมติครม. 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล (โปรแกรม Zoom Conference ) โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นมโรงเรียน

นายสัตวแพทย์สมชวน เปิดเผยว่า การประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในประเด็นการคุ้มครองผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 5 ตันต่อวัน

สำหรับแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อนมโsงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโsงเรียนครบ260 วันนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีมติให้นักเรียนต้องได้ดื่มนมโsงเรียน เป็นเวลา 260 วันต่อปีการศึกษา

นมโรงเรียน

เด็กได้ดื่มนม เกษตรกรได้ขายน้ำนมดิบ

และจากประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาข้อหารือประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กำหนดให้หน่วยจัดซื้อนมโsงเรียนให้เด็กนักเรียนดื่มเป็นเวลา 260 วันต่อปีการศึกษา ในที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียนเอกชน จัดซื้อนมโsงเรียนชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน นับแต่วันเปิดภาคเรียน

โดยวันเปิดภาคเรียนคือวันที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือตามประกาศของโรงเรียน และจัดซื้อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโsงเรียนครบ 260 วันต่อปีการศึกษา รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกร สามารถขายน้ำนมดิบให้กับผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนได้ครบ 260 วัน

นมโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาการจัดสรรสิทธิ และพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กได้ดื่มนมโsงเรียนได้เร็วที่สุด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแจ้งเวียนมติ รับทราบผลการจัดสรรสิทธิ และพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี 2565 ของทุกกลุ่มพื้นที่แทนการจัดประชุม เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโsงเรียนกับหน่วยจัดซื้อโดยเร็วต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม