ดูหนังออนไลน์
Politics

แจ้งยกเลิก ‘วัดความดัน’ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

กรมการแพทย์ แจ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ยกเลิกวัดความดัน ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ยกเลิกกรอกข้อมูลความดันระบบหมอพร้อม

นายสมศักดิ์ อรรมศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ประธานคณะทำงานวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน ทำหนังสือถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม / โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน

วัคซีนโควิดรพ 1.สนาม ๒๑๐๗๒๐ 1

โดยระบุว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) มีลักษณะเป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข คณะทำงานวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัดขึ้นได้ทบทวนข้อมูลด้านวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัดขึ้น และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้การบริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างภูมิคุ้มกันกับประชาชน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเด็นภาวะความดันโลหิตสูงมิใช่ข้อห้าม ในการให้บริการวัคซีนกับประชาชน และคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ มีมติเห็นชอบประเด็นดังกล่าวนั้น

กรมการแพทย์ในฐานะคณะทำงานวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีนขอแจ้งแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ดังนี้

1. ยกเลิกการวัดความดันโลหิตสูง ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนและเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

2. ยกเลิกการบังคับกรอกข้อมูลความดันโลหิตสูงในระบบหมอพร้อม และ Co-Vaccine

กรมการแพทย์ 2 e1627696670208

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight