COVID-19

เตียงเต็ม! โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประกาศเตียงผู้ป่วยโควิดเต็มแล้ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ออกประกาศแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เตียงผู้ป่วยโควิดเต็มแล้ว  หากผลตรวจเป็นติด ต้องส่งโรงพยาบาลสนาม 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน แจ้งว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้จำนวน เตียงผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เต็ม
ในกรณีผู้ป่วยที่มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับทางโรงพยาบาล หากผลเป็นติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลจะดูแลผู้ป่วย เพื่อรักษาตัวยังโรงพยาบาลสนาม
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้น หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น

hkorh

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight