ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มทร.อีสาน ร่วมต้านโควิด-19 เปิดพื้นที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ทั้ง 3 ระลอก  กินเวลากว่า 2 ปี  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิดความเสียหายซึ่งมีผลกระทบทั่วโลก เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว มทร.อีสาน มีส่วนร่วมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ภายใต้นโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน มีความห่วงใยนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

200865294 4147960358620443 4184146102204052594 n

ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร มทร.อีสาน กำหนดมาตรการ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การลดค่าเทอม 10% การปิดพื้นที่และให้บุคลากรทำงานที่บ้าน Work from home พร้อมทั้งให้ทุกวิทยาเขตสนับสนุนการทำงานให้กับส่วนราชการที่วิทยาเขตตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ขณะนี้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วทุกวิทยาเขต รวมกว่า 40% หลังการฉีดวัคซีนไม่เกิดอาการข้างเคียงใดที่น่ากังวล และ มทร.อีสาน ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนให้ครบ 100%

ในส่วนพื้นที่นครราชสีมาได้ดำเนินการส่งบุคลากรจิตอาสา มทร.อีสาน  สายด่วนลงทะเบียนรับวัคซีน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และมีการส่งบุคลากรจิตอาสาวันละ 60 คน และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า ในส่วนของวิทยาเขตสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต และการได้รับการเข้าถึงการฉีดวัคซีนของประชาชนคนไทย จึงได้สนับสนุนพื้นที่ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 เป็นสถานที่กว้างขวาง โล่ง โปร่ง เย็นสบาย มีจุดพักคอย มีสถานที่จอดรถที่สะดวกสบาย เพื่อให้เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร เนื่องจากพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลนั้นคับแคบและมีข้อจำกัดด้านการเว้นระยะห่าง รวมถึงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า อินเทอร์เนต โต๊ะ เก้าอี้ และบุคลากรให้บริการอำนวยความสะดวกตลอดการให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป  เป็นการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรค ประชาชนทั่วไป และบุคลากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2.dr.kosit 1 768x512 1

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นั้น เราดำเนินงานตามนโยบายของ มทร.อีสาน ร่วมกับประกาศจากจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านมาตรการเฝ้าระวัง การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งระดมแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลิฟท์ ราวบันได กลอนประตู   และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษา ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนตามที่ได้รับจัดสรรของจังหวัดขอนแก่น ตามสื่อต่างๆ อาทิเช่น เฟสบุค เวปไซต์ ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

3.dr.ada 1 768x512 1

 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือโควิด-19 โดยให้ความร่วมมือจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 3 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสุรินทร์ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันในการเปิดพื้นที่ห้องประชุมของวิทยาเขตสุรินทร์ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องจากเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่ อากาศโปร่ง สบาย รองรับการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาลงทะเบียนและฉีดวัคซีนให้ได้ 100 %  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น เฟสบุ๊ก และเว็ปไซต์ด้วย

1262021 ๒๑๐๖๑๔ 0 1024x768 1

จิตอาสาลงทะเบียนฉีดวัคซีน III ๒๑๐๖๑๔ 4 1 1024x768 1

จิตอาสาลงทะเบียนฉีดวัคซีน III ๒๑๐๖๑๔ 0 1 1024x768 1

จิตอาสาลงทะเบียนฉีดวัคซีน III ๒๑๐๖๑๔ 0 0 1024x768 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight