ดูหนังออนไลน์
Politics

ทส.เชิญชวนคนไทย ร่วมปลุกจินตนาการ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เชิญชวนคนไทย ร่วมปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม” ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตง่าย ๆ ในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 แบบชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บน Facebook Fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากนานาชาติในด้านสิ่งแวดล้อม จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

โดยในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) จะมีการกำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากตนเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สำหรับปีนี้ UNEP ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “REIMAGINE RECREATE RESTORE” #GenerationRestoration คือ การ ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรณรงค์ในหัวข้อดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเชิญชวนให้ทุกคน มีการปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต ให้นึกถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้แล้วมีวันเสื่อมโทรมลง เพื่อมุ่งหวังให้คนรุ่นต่อไปได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูณ์ ที่สำคัญทุกคนต้องร่วมกันสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆ เช่น ลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย จนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติ

ทั้งนี้ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จะช่วยให้ระบบนิเวศได้ฟื้นฟูตัวเองได้บ้าง แต่แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และธรรมชาติ คือการมีส่วนร่วมของมนุษย์ที่จะร่วมกันสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG Model)

ซึ่งก็คือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” และมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการใช้พลังงานและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร นำไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่เน้นหลัก 2 เป้าหมาย คือ

  • เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
  • เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว ถือเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

“ดังนั้นวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 นี้ ผมขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ที่ทำให้ประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกมายังประเทศไทย รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้น้ำอย่างประหยัด และร่วมกันฟื้นฟูเพิ่มผืนป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานคนไทยในอนาคตสืบต่อไป ภายใต้การรณรงค์เรื่อง “REIMAGINE RECREATE RESTORE “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวทิ้งท้าย

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมปลุกจินตนาการ ภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีในฝันที่ ที่เกิดจากการปรับแนวคิด ให้นึกถึงสิ่งแวดล้อม และสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตง่าย ๆ ในรูปแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บนสื่อออนไลน์ทาง Facebook Fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้เชิญชวนทุกคนร่วมกันเป็นกระบอกเสียง บอกต่อถึงความรักที่มีต่อธรรมชาติ ด้วยการเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ยังมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ สัมภาษณ์สดกับไลฟ์สไตล์รักษ์โลกของคนเก๋ๆ “ให้มันปังที่รุ่นเรา” ปลุกพลัง(ปก)ป้องโลก ระหว่างเวลา 15.00-15.30 น. ซึ่งอยากจะให้ทุกคนติดตาม Facebook Fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้

ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 คือ “REIMAGINE RECREATE RESTORE” ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เน้นการนำขยะที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

โดยการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระป๋องน้ำดื่มใหม่ จากอลูมิเนียม 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่า Aluminium Loop Recycling ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ การรวบรวมขวดพลาสติก(PET) เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รวมทั้งการรวบรวมกล่องกระดาษ ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนกล่องเป็นหน้ากาก ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม