ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

ทส. ร่วมมือ ‘มูลนิธิโลกสีเขียว-EEC-มหิดล’ หนุนคนรุ่นใหม่ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ทส. ลงนามความร่วมมือ 3 องค์กร “มูลนิธิโลกสีเขียว-EEC-มหิดล” ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (4 มิ.ย.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน” ระหว่าง ทส. กับมูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย(EEC) และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงานนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการ EEC และ รศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมด้วย

การทำ MOU ครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกัน ขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำ และต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิต ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

นายวราวุธ กล่าวว่า  วันพรุ่งนี้ (5 มิ.ย.) ถูกกำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก”  เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลก จากการจัดประชุม “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2515

ความร่วมมือข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง สามารถเป็นผู้นำ และต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การยกระดับการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนา และปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

รวมทั้ง เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ นอกเหนือจากการปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 และเป้าหมายด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น แต่หลังจากนี้จะเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วน ในการสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

การลงนามความร่วมมือ “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  ในครั้งนี้ จะยกระดับการทำงานของคนรุ่นใหม่ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นการนำร่อง ที่สามารถประยุกต์ไปสู่การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาควิชาการในการดำเนินงานร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

งานนี้ ยังมี อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ เป็นเสมือนผู้แทนคนรุ่นใหม่ และ Brand Ambassador กับความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญ ที่จะสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็ม และต่อยอดขีดความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ด้านนางสาวอรวรา ภูริเดช นักเรียนโรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวว่า อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคน ร่วมแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำตามกระแสอนุรักษ์ โดยหวังว่าทุกคนจะตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จนกระทั่งนำมาสู่การมี วิถีการดำรงชีวิตที่ใส่ใจ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวทาง ที่ถูกต้องสำหรับการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม