Politics

บอร์ดสิ่งแวดล้อมไฟเขียว EIA ส่วนต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงศรีรัช-เมืองทองธานี


“บิ๊กป้อม”ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ติดตามแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ  เห็นชอบ EIA โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงสถานีศรีรัช- เมืองทองธานี รองรับขยายการจราจร

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

ประวิตร212

ทั้งนี้ที่ประชุม รับทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักนายกรัฐมนตรี และ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เร่งแก้ปัญหา อย่างจริงจัง และยั่งยืน โดยต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน

 

นอกจากนี้  ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เพื่อขยายเส้นทาง รองรับการจราจรในเขตเมือง รวมทั้งเห็นชอบโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ของการเคหะแห่งชาติ  เป็นโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนห้องพัก 246 ห้อง และเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปัญหาภายในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิให้ยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ และกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว รวมถึงมีการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้า อย่างเข้มงวด

ประวิตร222

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด และโครงการต่างๆจะต้องมีความปลอดภัย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริงด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight