Politics

ผวาด้วย! ‘ม.ศิลปากร’ ประกาศงดการเรียนการสอน ห้ามเข้าออก 24 ชม.

ผวาด้วย! “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในส่วนวังท่าพระ ประกาศงดการเรียนการสอน 19 – 20 กันยายน พร้อมห้ามเข้าออกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้งดจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และอาคารสิ่งก่อสร้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อให้การปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง ประกอบกับอาจมีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ผวาม็อบ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการใช้พื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

จึงให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดพื้นที่ของมหาวิทยลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระทั้งหมด ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พศ. 2563 โดยห้ามเข้าออกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยทุกประตู ทั้งทางด้านกรมศิลปากร ประตูหลังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประตูด้านถนนมหาราช (ประตูเขียว) และประตูด้านถนนหน้าพระลาน (ประตูแดง)

2. ให้ใช้ประตูเข้าออกประตูเล็กด้านถนนหน้าพระลาน (ประตูแดง) เข้าออกได้เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยเท่านั้น หากบุคลากรอื่นมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ให้แสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตและบัตรประจำตัวบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่

3. ให้ระงับการปรับปรุงพื้นที่และอาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK