General

ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น แนะใช้ ‘สิทธิบัตรทอง’ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต รับ ‘วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก’ 10 ก.ย.

ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น แนะใช้ ‘สิทธิบัตรทอง’ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต รับ “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก” 10 ก.ย.

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี 2546

ปัญหาของการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ในปัจจุบันสถานการณ์การฆ่าตัวตายทั่วโลกมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมีปริมาณมากขึ้น

สิทธิบัตรทอง

คาด 10 ปี ปัญหาสุขภาพ ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นอันดับ 1

และคาดการณ์ว่า 10 ปีข้างหน้า สุขภาพจิตจะกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นอันดับ 1 ของโรคไม่ติดต่อทั้งหมด

จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2564 มีรายงานการฆ่าตัวตาย 5,000 คน ขณะที่เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังช่วง 5-10 ปี อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 500-1,000 คน/ปี โดยสาเหตุอันดับ 1 หรือ 50% เกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ รองลงมาเป็นปัญหาทางสุขภาพกายและภาวะเจ็บป่วย หรือ 20-30% นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างมาก

สิทธิบัตรทอง

สำหรับการฆ่าตัวตายนี้ถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ เพื่อดูแลให้เข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิต ที่นำไปสู่การช่วยเหลือเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายได้นั้น ภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง 30 บาท ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สิทธิประโยชน์บริการ “สายด่วน สุขภาพจิต 1323” ซึ่งประชาชนทุกสิทธิ สามารถรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สิทธิบัตรทอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo