ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง พบติดเชื้อ เข้าถึงการรักษาได้ เหมือนตรวจวิธี RT-PCR

ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง อธิบดีกรมการแพทย์ย้ำหลังตรวจ พบติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันที เหมือนตรวจด้วยวิธี RT-PCR รับยา รับการรักษาแบบ Home isolation ได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่ใช้ ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง (Antigen test kit) หากแสดงผลบวก ให้จัดเป็น “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (probable case)” ตามนิยามของ กรมควบคุมโรค ซึ่งอาจจะพบผลบวกปลอมได้ประมาณ 3-5% โดยแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ให้แนวทางไว้ว่า

ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

“ในสถานการณ์ที่มีการระบาด อาจมีความจําเป็นต้องใช้ Antigen test kit เพื่อการวินิจฉัย ถ้าผู้ป่วยตรวจด้วยตนเองแล้วได้ผลบวก ให้ดำเนินการดูแลรักษาเสมือนเป็นผู้ป่วย โควิด-19 สามารถดำเนินการ Home isolation รับยาได้ทันที หากจะรับไว้ในโรงพยาบาลควรตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต้องแยกกับผู้ปวยโควิด-19 รายอื่นก่อน จนกว่าจะได้ผล RT-PCR ยืนยัน”

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้ เมื่อผู้ที่มีผลการตรวจ Antigen test kit ให้ผลบวกสามารถรับยา รับบริการแบบ Home isolationได้ทันที

กรณีมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบ Community isolation หรือในสถานพยาบาล หรือในสถานที่อื่นใด ที่จัดไว้เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาใด ๆ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ e1627369848795
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

การดำเนินการรับผู้ป่วยโควิดจาก ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

  • ชี้แจงให้ผู้ป่วยรับทราบ ถึงความเสี่ยงจากผลบวกปลอม
  • เซ็นใบยินยอมเข้ารับการรักษา
  • ตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
  • เร่งรัดการรายงานผล
  • ดำเนินการแยกผู้ที่ตรวจด้วย Antigen test kit ออกจากผู้ป่วยโควิด-19 รายอื่น ระหว่างรอผลตรวจยืนยันด้วย RT-PCR

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทาง เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้เข้าถึงการบริการได้เร็วขึ้น ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง และลดการเสียชีวิต รวมถึงการแยกผู้ป่วยจากครอบครัวและชุมชน เป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคได้อีกทางหนึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม