COVID-19

ศบค.กทม. เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ให้เสร็จภายใน ก.ค. 64 เร่งฉีดวัคซีนครู


ศบค.กทม. เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง ให้เสร็จเดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีน ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน ก่อนเปิดเทอม

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดย ศบค. กทม. เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19  ใน 3 จุดหลัก ได้แก่ ชุมชน ตลาด และแคมป์คนงานก่อสร้าง

ศบค.กทม. เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข ประสานหน่วยงานจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแผนการค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ในเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2564 ดังนี้

1. ชุมชน จะสุ่มตรวจน้ำลาย ทั้ง 50 เขต ๆ ละ 5 ชุมชน ๆ ละ 75 ราย กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 โดยเกณฑ์การสุ่มตรวจ คือ ชุมชนที่เคยมีรายงานมีผู้ป่วยในชุมชน ลักษณะชุมชน เป็น เคหะชุมชน มีความแออัดหนาแน่น หรือลักษณะตึกแถว หรือเป็นชุมชน ที่มีแรงงานข้ามชาติ พักอาศัยในชุมชน

หากพบผู้ติดเชื้อ ให้สำนักงานเขต แจ้งประสานให้ข้อชุมชน และประสานสำนักการแพทย์ จัดการการนำส่งผู้ป่วย เพื่อแยกกักรักษา และการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

2. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ให้สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตรวจหาเชื้อในน้ำทิ้ง ในตลาดทุกแห่ง จำนวน 486 แห่ง กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 โดยเกณฑ์การสุ่มตรวจ จะเน้นการปฏิบัติในตลาดที่มีแรงงานต่างด้าว หรือตลาดที่มีผู้ค้าขาย หรือแรงงาน มีที่พักอาศัยในพื้นที่ระบาด

วัลลภ สุวรรณดี

หากพบผู้ติดเชื้อ ในแผงค้าขายในตลาด ให้สำนักงานเขต สั่งปิดตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อล้างปรับปรุงสุขาภิบาล และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ให้เข้าทำงานในตลาด รวมทั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และให้ประสานสำนักการแพทย์ ประสานนำส่งผู้ติดเชื้อ เข้าสู่การแยกกักรักษา

3. แคมป์ หรือที่พักคนงานก่อสร้าง ให้สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประสานสำนักการโยธา ตรวจหาเชื้อในน้ำทิ้ง ในบริเวณที่พักทุกแห่ง จำนวน 409 แคมป์ กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2564 รวมทั้งให้สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข สุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อ ตรวจในแคมป์ก่อสร้างทุกแคมป์ ในพื้นที่ จะเน้นแคมป์ที่มีแรงานมากกว่า 100 ราย โดยสุ่มตรวจ แห่งละ 75 ราย

หากพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 2 ราย ให้สำนักงานเขต แจ้งประสานให้ข้อมูลชุมชนบริเวณข้างเคียง รวมทั้งให้ ประสานสำนักการแพทย์ นำส่งผู้ป่วยเพื่อแยกกักตัวรักษา กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

กทม. 5

ขณะเดียวกัน จากการที่กระทรวงศึกษา และกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกอบกับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง มีกำหนดเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ ทุกสำนักงานเขต ประสานสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ในพื้นที่เขต ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ยกเว้นสถาบันกวดวิชา เพื่อสำรวจจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และให้รวบรวมแจ้งไปยัง สำนักอนามัย เพื่อจัดสรร และนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเปิดภาคการศึกษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม