COVID-19

ไฟเขียว จัดฉลองปีใหม่ ศบค. เน้นปลอดโควิด ก่อนจัดงานอ่านให้ละเอียด ที่นี่!


ไฟเขียว จัดฉลองปีใหม่ ศบค. ย้ำมาตรการป้องกันโควิด ก่อนจัดงาน ต้องอ่านวิธีปฏิบัติ เสนอแผนการจัดงาน และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้อนุญาตให้จัดงาน และกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการ ไฟเขียว จัดฉลองปีใหม่ ต้องมีมาตรการที่รัดกุมให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนมีความสุข และไม่เกิดความทุกข์จากการติดเชื้อโควิด-19

ไฟเขียว จัดฉลองปีใหม่

“ขอให้ทุกคน ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าอยู่เสมอ กินร้อนช้อนกลาง หมั่นล้างมือให้สะอาด ตลอดจนผู้ประกอบการ ร่วมกันใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งจะทำให้ประเทศปลอดภัยจากโควิด-19 ระยะที่ 2 และสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ด้านนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ศบค. ได้วางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม งานรื่นเริง คอนเสิร์ต ดนตรี การแสดง เพื่อการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ โดยต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

นพ.ทวีศิลป์ 1
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

1. ให้ผู้จัดคอนเสิร์ต ดนตรี การแสดง เพื่อเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่โล่งแจ้ง พื้นที่ไม่มีโครงสร้างที่นั่ง หรือ ไม่สามารถจัดที่นั่งได้เป็นปกติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

  • ควบคุมจำนวนผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยคิดเกณฑ์พื้นที่ของผู้ชม ไม่เกิน 50% ของพื้นที่จัดงานทั้งหมด และกำหนดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ชม ไม่น้อยกว่า 1  ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งจัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ร่วมชมการแสดง เป็นกลุ่มย่อย และให้มีพื้นที่ทางเดินภายในงานที่เพียงพอ

ไฟเขียว จัดฉลองปีใหม่

2. ให้จังหวัดควบคุม กำกับ การจัดงานรื่นเริง คอนเสิร์ต ดนตรี การแสดง เพื่อการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-10

  • ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการจัดงาน/กิจกรรม

ผู้จัดงานต้องเสนอแผนการจัดงาน และมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจสอบวิธีปฏิบัติตามแผนการจัดงานก่อน

นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีเจ้าพนักงานควบคุมโรค บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ติดตาม กำกับการจัดงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่กำหนดตามแผนการจัดงาน

ไฟเขียว จัดฉลองปีใหม่

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เปิดเผยว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่มักจัดใฃนช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือว่าเป็นการรวมตัว ของผู้คนค่อนข้างหนาแน่น กรมอนามัย จึงแนะนำให้ผู้จัด ปฏิบัติตามมาตรการ ในคำประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลการปฏิบัติได้ ในเว็บไซต์ Thai Stop COVID ของกรมอนามัย ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะผู้จัด เช่น การกำหนดจุดเข้าออก การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ลักษณะของรูปแบบงานที่จัด เช่น พื้นที่เปิด ห้องประชุม หรือ โรงภาพยนตร์ ซึ่งจะกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่แตกต่างกันไป หากพื้นที่โล่งก็ต้องจัดให้พอเหมาะ

อนามัย

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเตรียมพื้นที่ทำความสะอาด มีบริการจุดล้างมือเพียงพอ จุดจัดการขยะ รวมไปถึงห้องน้ำห้องส้วม ต้องดูแลทั้งหมด ที่สำคัญคือ ต้องจัดให้มีระยะห่าง ระหว่างผู้ชม และผู้แสดงด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 เช่นเดียวกัน โดยต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 -2 เมตร หลีกเลี่ยงการตะโกน และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮออล์บ่อย ๆ ก่อนและหลัง เข้างานร่วมกิจกรรม หรือ หลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วม เช่น สิ่งของเครื่องใช้

จากนั้น เมื่อกลับถึงบ้าน ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีไข้และมีอาการทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องงดไปที่สาธารณะ หรือสถานประกอบการใด ๆ และควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม