Entertainment

สรุปผลสอบเอาผิด ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

จากกรณีนักร้องสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ กับแฟนหนุ่มนายตำรวจอย่าง ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ มุชินยิว ออกมาไลฟ์คู่กัน และมีแฟนคลับเข้ามาสอบถามฝ่ายชายว่า “ไม่ได้ไปทำงานหรอคะ” โดย หนุ่มยิว ตอบว่า “เขา Work From Home กันอยู่” จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ และองค์กรตํารวจโดยรวม ทำให้ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาของ ยิว ออกคำสั่งย้ายกลับโรงพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 6

ล่าสุด (9 มิ.ย.) พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ เผยข้อสรุปการเอาผิด ยิว ฉัตรมงคล ดังนี้

“ตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชน กรณี ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว ผบ.หมู่ (งานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งมาปฏิบัติราชการที่ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้มีการร่วมไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับน.ส.รัชนก สุวรรณเกตุ หรือนักร้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

“โดยขณะไลฟ์สด ได้มีข้อความสอบถามเกี่ยวกับการทํางานของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ซึ่งตอบผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า ขณะนี้ตนได้อยู่ช่วงปฏิบัติงาน Work from home เป็นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากประชาชน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ และองค์กรตํารวจโดยรวม ซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้กําหนดแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตํารวจไว้ และจเรตํารวจแห่งชาติได้กําชับให้ข้าราชการตํารวจทุกนายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

“ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดย พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาข้อบกพร่อง ส.ต.ต.ฉัตรมงคลสมแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงสําหรับประเด็นการปฏิบัติงานแบบ Work from home หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนั้น

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 9

“สืบเนื่องจากห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ และมีข้าราชการตํารวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ซึ่งทําหน้าที่ยามรักษาการณ์ทางเข้า-ออก ได้รับเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทําการกักตัว จํานวนหลายนาย ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีนโยบายให้ทํางานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทํางาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙

“ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดปัตตานี แจ้งให้หน่วยราชการพิจารณาดําเนินการ เรื่องข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๒ และ ๒๓ เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ลดจํานวนบุคคลที่อยู่ประจําสถานที่ตั้ง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และให้ดํารงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา พร้อมถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งได้ทันที

“บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. และได้มีการกล่าวถึงในประเด็นคําพูด “Work From Home” ซึ่งเป็นการใช้คําพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไป ที่ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทําให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 3

“ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นว่าการกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว เป็นการกระทําที่ขาดความรอบคอบ ในการคิดวิเคราะห์การใช้ถ้อยคําเพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป ไม่ระมัดระวัง ขาดการไตร่ตรอง ทําให้ถ้อยคําที่สื่อความหมายออกไปแล้ว เกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากบุคคลทั่วไปเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเกิดความเสียหายต่อข้าราชการตํารวจโดยส่วนรวม

“ประกอบกับ ส.ต.ต.ฉัตรมงคลสมแก้ว ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนจริง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีการสั่งการและกําชับแล้ว ถือได้ว่า พฤติการณ์การกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๘

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 8

“กล่าวคือต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร และต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ หรือให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจในการนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว”

พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ โทษภาคทัณฑ์เป็นยังไง ? “โทษภาคฑัณฑ์ จะต้องถูกลงประวัติ สูงกว่า ว่ากล่าวตักเตือน” ถ้าต่อไปยังทำความผิดซ้ำ ๆ เดิม จะมีผลอย่างไรบ้าง ? “โทษจะสูงขึ้น ตามลำดับ เช่น ภาคฑัณฑ์ กักยาม กักขัง ให้ออก ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น”

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 2

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 7

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 5

8 ยิว ฉัตรมงคล ตำรวจหนุ่มแฟน เจนนี่ 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม