Green Energy

‘ซีพีเอฟ’ ชูความสำเร็จ ‘ฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลก’ ใช้พลังงานทดแทน ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

“ซีพีเอฟ” เดินหน้าพัฒนา “ฟาร์มไก่ไข่” ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในฟาร์ม เปลี่ยนมูลไก่เป็นพลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก หนุน “ฟาร์มไก่ไข่จักราช-โพธิ์ประทับช้าง” คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการผลิตอาหารคาร์บอนต่ำ มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน

นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ฟาร์มไก่ไข่จักราช และฟาร์มไก่ไข่โพธิ์ประทับช้าง เป็นฟาร์มที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อควบคุมคุณภาพไข่ไก่มีความสด สะอาด ปลอดภัย ปลอดจากยาปฏิชีวนะ และที่สำคัญเป็นไข่ไก่ที่มาจากกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ

ตั้งแต่ การลำเลียงไข่จากฟาร์มมายังโรงคัดไข่ ด้วยระบบสายพานอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้พลังงานจากการขนส่ง และการสูญเสียระหว่างการผลิต รวมถึงนำมูลสัตว์มาหมักในระบบการหมักก๊าซชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่นำของเสีย หรือมูลไก่จากฟาร์มมาหมัก และนำก๊าซที่ได้จากการหมักมาใช้ปั่นกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในฟาร์ม

นอกจากนี้ ยังเป็นฟาร์มที่ป้องกันกลิ่น และไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนข้างเคียง กากของเหลือที่เกิดจากการหมัก ฟาร์มยังนำไปใช้เพิ่มธาตุอาหารในดิน และแบ่งปันให้กับเกษตรกรที่อยู่รอบๆ ฟาร์ม ช่วยประหยัดต้นทุนและค่าปุ๋ยอีกด้วย

นายสมคิด ระบุว่า การดำเนินโครงการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานฟาร์มไข่ไก่ทั้ง 2 แห่ง เป็นการดำเนินงานของซีพีเอฟ ในการผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่สด สะอาด ปลอดภัย และมาจากกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนใช้ในฟาร์ม ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก รวมทั้งช่วยดูแลชุมชนรอบข้างเรื่องกลิ่น และของเสีย ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมลดโลกร้อน

การพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้ ฟาร์มไก่ไข่จักราช และฟาร์มไก่ไข่โพธิ์ประทับช้าง ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ปี 2565 จากกระทรวงพลังงาน

ซีพีเอฟ

ฟาร์มไก่ไข่จักราช ยังเป็นตัวแทนระดับภูมิภาครับรางวัล ASEAN Energy Awards 2022 จากศูนย์พลังงานอาเซียน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการผลิตอาหารคาร์บอนต่ำ มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน

ปัจจุบัน ทั้ง 2 ฟาร์ม ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ และน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Covered Lagoon) เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในการดำเนินงานภายในฟาร์มได้ประมาณ 70-80% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกได้

ผลดำเนินงานโครงการก๊าซชีวภาพของฟาร์ม 2 แห่งสามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมปีละกว่า 4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,477 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ซีพีเอฟ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสู่ “ฟาร์มไข่ไก่ต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียนภายในฟาร์ม 100% พึ่งพาพลังงานจากภายนอกเป็นศูนย์” (RE100 Farm) ทั้งผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟ ยังใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ถาด และกล่องใช้กระดาษ และพลาสติกรีไซเคิล 100%

ซีพีเอฟ

ทั้งนี้ ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร 21 รายการยังได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าช่วยลดโลกร้อน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” และ ไข่ไก่ Cage Free แบรนด์ยูฟาร์ม 2 รายการ ได้รับ “ฉลากคาร์บอนนิวทรัล” เป็นรายแรกของไทย และภูมิภาคเอเชีย จากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

สร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่สร้างความยั่งยืน เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นความมุ่งมั่นสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net-Zero ปี 2050 อีกด้วย

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo