CSR

‘ซีพีเอฟ’ คว้ารางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืน สนับสนุนคนพิการ ปี 65

“ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จาก ก.ล.ต. เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทย ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการ สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ 

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็นรางวัลที่ชื่นชมบริษัท ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ซีพีเอฟ

บริษัทดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2565 ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟ หรือทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเอง เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคม มีส่วนช่วยให้คนพิการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม

“รางวัลที่ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ซึ่งมีนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง มีรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตนเองอยู่ และส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี”

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ที่เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานคนพิการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของพนักงานคนพิการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานคนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดี

ซีพีเอฟ

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ริเริ่มมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ปีนี้เป็นปีแรก ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนดำเนินธุรกิจ โดยผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance) สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ในปี 2564

ที่ผ่านมา บริษัทรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะท้อนการเป็นองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและแตกต่าง ตลอดจนร่วมพัฒนากลุ่มเปราะบางเป็นพลังของสังคม

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo