CSR

‘ซีพีเอฟ’ มอบรางวัล ‘สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน’ หนุนพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ มอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ส่งเสริมพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่

พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก และส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมตอบแทนสังคม ดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ และมอบรางวัลโครงการสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนแก่โครงการที่โดดเด่น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ซีพีเอฟ

ในวันนี้ (10 มิ.ย.) บริษัทได้จัดพิธีมอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ให้กับพนักงานที่ส่งโครงการเข้าประกวด และได้รับรางวัลรวม 67 โครงการ แบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ รางวัลดีเด่น 21 โครงการ รางวัลชมเชย 34 โครงการ และรางวัล Recognition 4 โครงการ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในรูปแบบออนไลน์

นายประสิทธิ์ กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณในความมุ่งมั่น และความเสียสละของพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้สังคม พัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่นั้น ๆ ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก

พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเหลือสังคม ถ้าตัวเราดี บริษัทดี สังคมก็จะดีไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันการทำธุรกิจสำเร็จอย่างเดียวไม่เพียงพอ บริษัทพัฒนาสินค้า และออกสินค้าใหม่ที่ดี มีคุณภาพ แต่ก็เป็นที่คาดหวังของสังคม และผู้บริโภคสูงกว่านี้

พนักงานมีส่วนอย่างมาก ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างสังคมที่ดี เป็นทูตของบริษัท ที่จะนำแนวคิดของบริษัท ซึ่งทำด้วยความตั้งใจจริง ตั้่งใจดี หวังดีต่อชุมชน ทำให้ชุมชนต่าง ๆ ดี เข้าไปในแต่ละพื้นที่

โครงการที่ได้รับรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ทั้งหมด 67 โครงการ ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

ซีพีเอฟ

รางวัลยอดเยี่ยมด้านอาหารมั่นคง 2 โครงการ

 1. โครงการ CPF IMM SOOK Learning Center By Banmaisamrong School
 2. โครงการกระเทียมโมเดล ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูก อนาคต

รางวัลยอดเยี่ยมด้านสังคมพึ่งตน 4 โครงการ

 1. โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล”
 2. โครงการ “สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน” ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
 3. โครงการน้ำดื่มชุมชน
 4. โครงการปุ๋ยเปลือกไข่ สู่ชุมชนและเกษตรกร

รางวัลยอดเยี่ยมประเภท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 2 โครงการ

 1. โครงการ CPer โลหิตเอื้ออาทร (CPer’s BLOOD SHARING BANK) CPF ประเทศเวียดนาม
 2. โครงการปลดหนี้สร้างสุขของธุรกิจสุกร

คณะกรรมการยังพิจารณามอบ รางวัล Recognition แก่ 4 โครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน มีกรอบการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจ

 1. โครงการ กองทุน ซี.พี. เวียดนาม เพื่อการกุศล ของซีพี เวียดนาม
 2. โครงการ ESR Spirit – Leave no colleague far behind ของซีพี เวียดนาม
 3. โครงการ Feed Love &Trust
 4. โครงการ Agro Feed Green Business ของธุรกิจอาหารสัตว์บก

ซีพีเอฟ

การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่มีการพิจารณา CSR Pitching Contest 2021 เพื่อมอบเงินรางวัลให้โครงการ นำไปต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

รางวัลระดับ Gold Pitch ได้แก่ โครงการ “น้ำดื่มชุมชน” จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ

รางวัลระดับ Bronze Pitch ได้แก่ โครงการ Waste to Value… สู่ธนาคาร (ขยะ) รักษ์โลก จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ

รางวัล Popular Pitch 4 โครงการ

 • โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล” จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ
 • โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์ ธุรกิจอาหารสัตว์บก
 • โครงการแหล่งเรียนรู้ ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต: โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว การผลิตอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไก่เนื้อ
 • โครงการ CPF IMM SOOK Learning Center By Banmaisamrong school ธุรกิจไก่เนื้อ

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม