Environmental Sustainability

อบก. รับรอง ‘โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชซีพีเอฟ’ ช่วยลด-กักเก็บก๊าซเรือนกระจก

อบก. ให้การรับรอง “โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช” ของ “ซีพีเอฟ” ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล

นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ภายใต้กลยุทธ์และเป้าหมายความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs ) หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต

1608386

ที่ผ่านมา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของซีพีเอฟ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก อบก. สามารถลด และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ รวม 34,633.542 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบบำบัดไบโอแก๊ส (Biogas), โครงการ Solar rooftop และโครงการรักษ์ลำน้ำมูล

สำหรับโครงการระบบบำบัด Biogas เป็นการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมันเตาใน Boiler ซึ่งสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และได้รับการประเมินจาก อบก.ว่า สามารถลดก๊าซเรือนกระจก 33,702 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1608385
ภาณุวัตร เนียมเปรม

ส่วนโครงการ Solar rooftop นำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า และได้รับการประเมินจากอบก.ว่า สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 762.747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งยังเตรียมขยายผลแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต ด้วยการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บริเวณบ่อน้ำดิบของโรงงาน หรือ Solar Floating อีกด้วย

1608387

นอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว โรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ และระบบนิเวศในพื้นที่ป่า จึงได้ทำโครงการรักษ์น้ำมูล ร่วมดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานแห่งที่ 15 หาดจอมทอง โดยมีเป้าหมาย ปี 2565 ปลูกต้นไม้เพื่อซ่อมแซมและเพิ่มเติม 1,500 ต้น

1608390

ทั้งยังมีเป้าหมายระยะยาว (ปี 2558- 2573) เพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บนพื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งจากการที่ได้ติดตาม และดำเนินการวัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ปลูก ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวม 20 ไร่ วัดจำนวนต้นไม้ 724 ต้น อาทิ ต้นสัก ต้นสะเดา ต้นพะยูง ต้องมะค่า ฯลฯ มีปริมาณก๊าซเรือนเรือนกระจก ที่ลดและกักเก็บได้ 168.405 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ สู่เป้าหมายเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) โดยมีการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ประกอบด้วย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และสร้างโรงงาน และฟาร์มแห่งอนาคต

1608389

อีกส่วนหนึ่ง คือ การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Removal) ได้แก่ การสนับสนุนการยุติการตัดไม้ทำลายป่า และ การฟื้นฟูและปลูกต้นไม้ ทั้งสนับสนุนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ของ อบก.

อ่านข่าวเพิ่มเติม