Economics

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อัพเดทลงทะเบียนล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็คที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 “กระทรวงการคลัง” อัพเดทการลงทะเบียนล่าสุด 20,105,597 ราย “ผ่าน-ไม่ผ่าน” เช็คที่นี่เลย!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-4 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปี 2565 สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

สำหรับจำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ทั้งนี้ ขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำหรับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการจะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยเป็นการลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK