Economics

อัพเดท ‘ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ล่าสุด ‘ผ่าน-ไม่ผ่าน’ เช็คที่นี่เลย!!

“กระทรวงการคลัง” ประกาศผลการ “ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ล่าสุด 1,484,043 รายที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ อ่านที่นี่ แล้วรีบแก้ไขเลย!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,501,091 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,851,125 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,649,966 ราย

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 14,003,943 ราย

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 12,519,900 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.4 ล้านรายอ่านด่วน

ขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,484,043 ราย

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

อัพเดทวันประกาศผลลงทะเบียน

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 และมีสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2565 ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK